Nasze cele

O nas…

Fundacja powstała 13 stycznia 2014. Jej cele to: 

  • pobudzanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych,
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów,
  • promowanie idei uczenia się przez całe życie, włączając w to szkolnictwo zawodowe oraz  kształcenie nieformalne,
  • organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy ludziom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • integracja europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, w tym wolontariatu.